בס"ד

הוספת שעה לימוד
בחודש שבט תשפ"ג
יהיה להצלחת זיווגם
של בני ובנות ישראל
אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323