בס"ד

יהי רצון שזכות לימוד התורה
התפילות הברכות וקריאת התהילים
יהיו לרפואה שלימה של :

ה"ה שלמה ירין בן מלכה הי"ו

אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323