בס"ד

יהי רצון שזכות לימוד התורה
הברכות התפילות
וקריאת התהילים יהיו לע"נ :

יהודית אודט רחמונה בת דיאמנטה ז"ל

נלב"ע ז' בשבט תשפ"ג

נלי דבורה בת דיאמנטה ז"ל

נלב"ע כ"ה באלול תשפ"ב

ת.נ.צ.ב.ה

אמן כן יהי רצון