בס"ד

לכל המתפללים חנוכה תשפ"ג
בכולל תהילה לדוד

מנחה : 15:45
הדלקת נרות 16:10
ערבית : 16:15

בברכה
תהילה לדוד נהריה

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323