בס"ד

" ואלה יעמדו על הברכה "

התורם הנכבד

התורם הנכבד

ה"ה
איתמר שמעון
שטרית הי"ו
ומשפחתו היקרה

ה"ה
ר.ע. גליל אנרג'י סולאר בע"מ הי"ו
ומשפחתו היקרה

לע"נ משה שטרית ז"ל
בן עישה

רפואה שלימה
לגב' אסתר בת לאה שתחי'
יוחנן בן לאה הי"ו

אמן כן יהי רצון

לתרומות ולהנצחה פל : 052:5619323